disclaimer

De website van Verhoeff Digcom is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.

De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Op alle offertes, producten en diensten van Verhoeff Digcom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Verhoeff Digcom is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhoeff Digicom.